مدرسه باب الحوائج

طراحی و مطالعات مرحله اول و دوم ساختمان های حوزه علمیه باب الحوائج اهواز 

  کارفرما : اداره کل توسعه و عمران حوزه های علمیه استان