مجتمع خدمات رفاهی بین راهی نخلستان

طراحی مجتمع خدمات رفاهی بین راهی نخلستان 

کارفرما: شرکت آزادراه اهواز-بندرامام