مجتمع تجاری اداری شهرداری خرمشهر

طراحی مجتمع تجاری اداری شهرداری خرمشهر

کارفرما : شهرداری خرمشهر 

کافی شاپ و رستوران

 

 اداری

فروشگاه