ساختمان بانک ملت مسجد سلیمان

طراحی و مقاوم سازی ساختمان بانک ملت مسجد سلیمان

کارفرما: سرپرستی شعب بانک ملت استان خوزستان