ساختمان بانک ملت رامهرمز

  طراحی و مقاوم سازی ساختمان بانک ملت رامهرمز 

کارفرما: سرپرستی شعب بانک ملت استان خوزستان