ساختمان بانک ملت کیانپارس اهواز

طراحی و مقاوم سازی ساختمان بانک ملت

کارفرما:سرپرستی بانک ملت استان خوزستان