حوزه علمیه سفیران هدایت

طراحی و مطالعات مرحله اول و دوم ساختمان های حوزه علمیه سفیران هدایت شهرستان اندیمشک

 کارفرما : اداره کل توسعه و عمران حوزه های علمیه استان خوزستان