سینا عطا روشن

مهندس آبیاری و زهکشی

گروه تخصصی : آبیاری و زهکشی

سوایق تحصیلی :

کارشناسی : مهندسی کشاورزی-آبیاری (دانشگاه ارومیه)

کارشناسی ارشد : مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی (دانشگاه شیراز)

دکتری : مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی (دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)

سوابق پژوهشی : بیش از 20 مقاله علمی-پژوهشی چاپ شده در مجلات و کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی و مقالات ISC وISI

مجری طرح پژوهشی بررسی نقش و ساختار تشکلهای منفی آببران در مدیریت و حفاظت از منابع آب زیرزمینی

راهنمای بیش از 15 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

سمت های اجرایی : مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

مدیر شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

طراح، مدیر پروژه و مدیر مطالعات (آبیاری و زهکشی و تاسیسات مکانیکی) در :

 مهندسین مشاور یکم  -  مهندسین مشاور افرازپیمایش

 مهندسین مشاور دزآب -  مهندسین مشاور زیگورات

 مهندسین مشاور آب کرخه - مهندسین مشاور دومان شار